Nyerd meg új Bosch vezeték nélküli porszívód!”
Elnevezésű Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

 

Az Euronics Műszaki Szaküzleteket és az Euronics webáruházat üzemeltető Vöröskő Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36. Adószám: 10233342-2-19, nyereményjátékot (a továbbiakban játék) szervez.

Az nyereményjáték a Szervező által üzemeltetett oldalon (https://euronics.hu/nyeremenyjatek) érhető el.

A szervező által lebonyolított játékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

        I.      Devizabelföldi magyar állampolgár, a 18. életévét betöltötte.

     II.      A játék időtartama alatt (2019.09.13-tól 2019.10.13-ig) a https://euronics.hu/nyeremenyjatek oldalon regisztrál és feliratkozik a hírlevélre. Egy játékos csak egy regisztrációval vehet részt a játékban.

  III.      Magukra nézve kötelezőnek fogadták el a nyereményjáték részvételi és játékszabályzatát, valamint megismerték az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulnak az abban szereplő adatkezelésekhez.

A hírlevélre történő feliratkozás a következő adatok megadásával lehetséges: családi és utónév, e-mail cím, születési év, nem, irányítószám.

A játékos az adatok megadásához igénybe veheti a Google és a Facebook bejelentkezés gomb segítségét. A gomb megnyomását követően a Játékosnak engedélyeznie kell az oldal számára a Google illetve a Facebook profiljában megadott nyilvános adataihoz a hozzáférést. Az engedélyezést követően a fenti adatok (amennyiben a profil tartalmazza) automatikusan kitöltődnek.

A részvétel feltétele, hogy a Játékos az adatait teljes körűen megadja, és a megadott adatok valósak legyenek. A Szervező adategyeztetés céljából fenntartja a jogot a kapcsolatfelvételre a Játékos által a megadott elérhetőségeken.

A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni a nyereményjátékból, amennyiben a játékszabályzat be nem tartását, vagy manipulációt észlel.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játék 2019.09.13-tól 2019.10.13-án 24.00 óráig tart. A sorsolás időpontja: 2019.10.14.  12:00 óra. A sorsolás nyilvános, az a Vöröskő Kft. székhelyén kerül megtartásra (8200 Veszprém, Pápai út 36.). Előzetes bejelentkezést követően a sorsoláson (bejelentkezés módja: elektronikus formában a [email protected] címen, vagy postai úton, a várható létszám megjelölésével a 8200 Veszprém, Pápai út 36. Vöröskő Kft. „Nyerd meg új Bosch vezeték nélküli porszívód!” címzéssel küldött levélben jelezve), bárki részt vehet.

A sorsolás számítógépes, véletlenszerű sorsolási mechanizmussal történik. A sorsoláson 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyertes nevét és lakóhelye településének a megjelölését a sorsolás napján www.facebook.com/euronics teszi közzé, és e-mailben is értesíti őt a Szervező. A megadott hibás vagy valótlan e-mail címekből eredő eredménytelen értesítésért Szervező nem vállal felelősséget.

A nyertesnek a sorsolás napjától számított 10. nap éjfélig van lehetősége jelentkezni a nyereményért. Jelentkezés hiányában a Szervező a 10 nap alatt további 2 alkalommal kíséreli meg a kapcsolatfelvételt. Amennyiben a nyertes a szabályszerű értesítés ellenére a fenti határidőre nem jelentkezik a nyereményért, elesik a nyereményétől és a kisorsolt pótnyertes lesz jogosult arra. A pótnyertes kapcsolatfelvételére a nyertesével megegyező feltételek vonatkoznak. A pótnyertes eredménytelen kapcsolatfelvétele esetén újabb pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

A nyeremény: 1 db Bosch BCH6ZOOO nettó 60 000 Ft értékben. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre nem váltható. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

A nyereményeket a Szervező a nyertes jelentkezésétől számított 90 napon belül juttatja el a nyertesnek, Magyarországon belül postai úton. Külföldre nem áll módunkban postázni. Magyarországi postacím hiányában a nyeremény a következő helyszínen, személyesen vehető át: 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettség, valamint a postázás költségeit a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége; stb.) a játékost terheli.

Egyéb feltételek:

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal vagy Facebook oldalaik technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy az alkalmazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A nyereményjáték használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a játékosok saját maguk viselik.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse.

A Szervező bármely, a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű.

Ez a promóció semmilyen kapcsolatban nem áll a Facebookkal, nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.


Adatkezelési tájékoztató

A nyereményjátékban való részvétele esetén – az Ön hozzájárulásával – az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

1./ A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

családi- és utónév

Reklámot csak úgy közölhetünk Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza az Ön nevét.

e-mail cím

Reklámot csak úgy tudunk közölni Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza valamely elérhetőségét. Amennyiben megadja e-mail címét, akkor ezen elérhetőségen keresztül A Vöröskő Kft. hírleveleket, általános és személyre szabott reklámküldeményeket közöl az Ön részére aktuális akcióinkról, kínálatunkról.

A nyereményjáték nyertesét nevének és e-mail címének a Vöröskő Kft. Facebook oldalán történő közzétételével, valamint e-mail útján értesítjük.

születési év
nem

irányítószám

Ezen adatok kezelésének célja, hogy személyre szabott reklámküldeményeket tudjunk Önnek küldeni.

2./ Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, melyről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében, a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (+36 1 411 8434, +36 20 890 0100) bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelésnek szintén jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az [email protected] e-mail címre küldött levelében, a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (+36 1 411 8434, +36 20 890 0100).

3./ Az adatkezelés időtartama:

A Vöröskő Kft. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a [email protected] e-mail címre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4./ Az adatkezelő személye:

Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., cégjegyzékszám: 19-09-513341). A személyes adatokat a Marketing és Értékesítési Igazgatóság munkatársai, szükség esetén a Jogi Alosztály munkatársai kezelik.

5./ Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

Adatvédelmi tisztviselő: Erdős Dániel. Elérhetőségei: levelezési címe: 8200 Veszprém, Pápai út 36., e-mail cím: [email protected], telefonszám: +36/1/411-8434 és +36 20 890 0100).

6./ Az adatfeldolgozó személye:

Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 7.) Az adatfeldolgozó a https://maileon.hu/ automatizált hírlevélküldő rendszer igénybe vételével kezeli az érintett következő adatait: családi és utónév, e-mail cím, születési év, irányítószám. Az adatfeldolgozó az adatkezelés időtartama alatt fér hozzá az adatokhoz.

7./ A személyes adatok technikai védelme

A Vöröskő Kft. a személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Vöröskő Kft. az érintettek magánszférájának védelmét folyamatos vírusvédelem, tűzfal, naplózási tevékenység és más technikai eszközök alkalmazásával biztosítja.

A Vöröskő Kft. a személyes adatokat tárolja. A Vöröskő Kft. a személyes adatokat a saját számítástechnikai rendszereiben, a székhelyén őrzi.

8./ Az érintettek jogai és érvényesítésük

8.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: [email protected], web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.Fizetési lehetőségekBankkártyás fizetés, utánvét

Házhozszállítás

Szállítási információkHázhozszállítás, személyes átvétel üzleteinkben


Személyes átvételOrszágszerte 69 Euronics szaküzletben

Információ a garanciáról

GaranciaElektromos készülékek általános biztosítási feltételei.

Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételekVásárlással kapcsolatos információk egy helyen