ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

Az Euronics Műszaki Áruházakat és az euronics.hu webáruházat  üzemeltető Vöröskő Kft. (székhely és levelezési cím: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószám: 10233342-2-19,  Cg.: 19-09-060026) mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) az  alábbi adatkezeléseket folytatja:

1.) Hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelés:

A Vöröskő Kft. az Euronics Műszaki Áruházak és az euronics.hu webáruház részére ügyfélszolgálati telefonszámokat üzemeltet, melyeken keresztül folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre és megőrzésre kerülnek, ami a jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül.  

Az ügyfélszolgálati telefonszámok:

 

 +36/1/411-8434

 

Az adatkezelés tényéről a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatást adunk és amennyiben telefonhívását ezen tájékoztatást követően folytatja, úgy tekintjük hogy hozzájárult személyes adatainak a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek mellett történő kezeléshez.

Adatkezelés célja: minőségbiztosítás és panaszkezelés, a panaszos ügyek esetén a hívások visszakereshetőségének biztosítása.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig, illetve a cél fennállásának teljes időtartama, azzal hogy adatkezelő a hangfelvételt legfeljebb 5 évig őrzi meg, ezen időtartam leteltét követően törli, úgy hogy az ne legyen rekonstruálható.

Kezelt adatok köre:  Az ügyfélszolgálati telefonszámokra beérkező hívó telefonszáma, a telefonbeszélgetés és a hívás időpontja kerül rögzítésre, a hívó neve és egyéb személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása

Adatkezelésre jogosult:        Vöröskő Kft. , 8200 Veszprém, Pápai út 36.

2.) Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja webáruházak vonatkozásában a weboldalakon a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról.

A weboldalakon a hírlevélre történő feliratkozást egyben hozzájárulásnak tekintjük az adatkezeléshez.

A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha vevő később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat.

Adatkezelés célja:  a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról

Adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig

Kezelt adatok köre: a  hírlevélre feliratkozott érdeklődők e-mail címét, nevét és irányítószámát tartjuk nyilván.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása

Adatkezelésre jogosult: Vöröskő Kft.  8200 Veszprém, Pápai út 36.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:    NAIH-84671/2015

3.)  Megrendelés leadás, akciókat követő adatkezelés:

A weboldal(ak)on történt ügyfélregisztráció, a megrendelés ügyfélszolgálati telefonszámon történő leadása illetve egyéb akcióink (így pl. kuponakció) során rögzített személyes adatokat a Vöröskő Kft. tárolja a vásárlás nyilvántartása, visszakereshetősége és vásárlóink reklámcélú kiadványok, levelek, értesítések postai illetve elektronikus úton történő megkeresése céljából.

A weboldal(ak)on a regisztráció megtörténte, a  megrendelés ügyfélszolgálati telefonszámon történő leadása illetve az akció során a személyes adatok átadását úgy tekintjük, mint hogy hozzájárult személyes adatainak a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek mellett történő kezeléshez.

Adatkezelés célja: a  weboldal(ak)on történt regisztráció, a megrendelés telefonos leadása illetve egyéb akcióink (így pl. kuponakció) során  személyes adatokat rögzítése a vásárlás nyilvántartása, visszakereshetősége és vásárlóink reklámcélú kiadványok, levelek, értesítések postai illetve elektronikus úton történő megkeresése céljából. 

Adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, lakcím, irányítószám, szállítási cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása

Adatkezelésre jogosult: Vöröskő Kft.  8200 Veszprém, Pápai út 36.

Tájékoztatás az adatkezeléssel érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ában foglaltaknak eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt, mint az adatkezeléssel érintett személyt az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

  • A fenti elérhetőségekén bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
  • A fenti elérhetőségeken tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;
  • A fenti elérhetőségeken kérheti személyes adatai helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
  • A fenti elérhetőségeken kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását;

Személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt,

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

·         Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat;

·         Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.);

·         Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

·         A hangfelvételt joga van megismerni, erre vonatkozó a fenti elérhetőségek valamelyikére elküldött kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathatja, arról másolati példányt kaphat. Amennyiben másolatot kér a hangfelvételből, erre irányuló kérelmét adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül,  de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes, egyéb esetben 2.000.-Ft költségtérítés ellenében kaphat másolatot. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

·         Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.


Bankkártyás fizetés
Fizetési lehetőségek


Bankkártyás fizetés, utánvét

Házhozszállítás
Szállítási információk


Házhozszállítás, Pick Pack Pont, személyes átvétel

Személyes átvétel
Személyes átvétel


Országszerte 68 Euronics szaküzletben

Hitellehetőségek
Hitelajánlataink


Minden információ az áruhitellel kapcsolatban

Információ a garanciáról
Garancia


Elektromos készülékek általános biztosítási feltételei.

Vásárlási feltételek
Vásárlási feltételek


Vásárlással kapcsolatos információk egy helyen
EURONICS TRENDBLOG
Hírek, érdekességek, tanácsok vásárláshoz.


EURONICS HÍRLEVÉL

Értesülj elsőként legújabb akcióinkról és nyereményjátékainkról! Iratkozz fel hírlevelünkre!