Elektromos készülékek általános biztosítási feltételei (EKÁBF)

Garancia termékbiztosításhoz és plusz védelmi termékbiztosításhoz

 

Mi a különbség az Extra Garancia és az Extra Védelem között?

Extra Garancia: Biztonság a garancia után is! Speciális biztosítás megkötése védelmet nyújt a vásárlástól számított, a gyártói garancia letelte után jelentkező anyag,- illetve gyártási hibákra.

Extra Védelem: Biztonság a garancia után is! Speciális biztosítás megkötése védelmet nyújt a vásárlástól számított, a gyártói garancia letelte után jelentkező anyag,- illetve gyártási hibákon túl baleseti meghibásodás, tűz és elemi kár esetére.  

1.§ A biztosítás tárgya és a nem biztosított vagyontárgyak

1. A biztosítás tárgya

 • A biztosítás tárgya a számlán közelebbről is megnevezett elektromos készülék és annak együtt vásárolt tartozékai az eredeti csomagolásban. A biztosítási fedezet a készülék átalakítás és külön felszerelés nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára és konfigurációjára vonatkozik, az egyetlen eredeti csomagolásban. A több modul egységből álló készülékekre és az eredeti tartozékokra is csak egyetlen eredeti gyártói csomagolásban, szettként áll fenn a fedezet.
 • Az olyan készülékek, amelyeket ipari célra használnak, csak abban az esetben biztosítottak, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.

2. Nem biztosított vagyontárgyak

 • cserélhető adathordozók;
 • olyan anyagok, amelyek erős elhasználódásra hajlamosak, és meghatározott funkciójuk és összetételük miatt ismételt vagy rendszeres cserére szorulnak. Így különösen a segédanyagok és fogyó anyagok, valamint alapanyagok (pl. előhívók, reagensek, festékek, hűtő és oltó eszközök, kazetta szalagok, filmek, kép- és hanghordozók, film/fólia kombinációk, különleges kikészítésű papírok, betűkép hordozók, raszter képernyők, pipetták),  mindenfajta szerszám, egyéb alkatrészek, amelyek a biztosított vagyontárgy működése során és a korábbi tapasztalatok alapján gyakori cserére szorulnak (pl. biztosítékok, fényforrások, nem tölthető elemek, szűrők), a gyártó által elhasználódóként vagy elkopóként definiált anyag vagy részegység, de minden esetben a külső billentyűzet, egér, távirányító, akkumulátor, elem, toner, fuser, tinta és tintapatron, szénkefe, dob, égő, még abban az esetben is, ha ezek a biztosított készülékhez együtt vannak csomagolva;
 • minden fajta szoftver;
 • a szerződéskötéskor bármely okból hibás készülékek, illetve a gyártó sorozathibái a készülékekben;
 • kiegészítőként, illetve utólag vásárolt tartozékok, vagy felszerelések;
 • ráadás- vagy reklámajándék, még abban az esetben sem, ha azokat a biztosított készülékkel együtt csomagolták.

2.§ A szerződés alanyai

1. Szerződő

A szerződő az a személy, aki a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz és a biztosítási díjat megfizeti.

2. Biztosított

A biztosított vagyontárgy mindenkori tulajdonosa (készüléktulajdonos).

3. Biztosító

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1082 Budapest, Baross u. 1.
A Biztosító a Fővárosi Bíróságnál mint Cégbíróságnál került bejegyzésre.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-0415663. § Fedezett, illetve nem fedezett veszélyek és károk

3. § Fedezett illetve nem fedezett veszélyek és károk

1. Fedezett veszélyek és károk:

A biztosító kizárólag alábbi károkra nyújt fedezetet:
Gyártói garancia letelte után jelentkező anyag-, illetve gyártási hiba. 

2. Nem fedezett veszélyek és károk (nem taxatív):

 • olyan hibás vagyontárgy használata miatt bekövetkezett károkra, amelynek javítási szükségességéről a készülékhasználó vagy képviselője tudott, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna, ez a kizárás azonban nem alkalmazandó, ha a kár nem a szükséges javítás elmaradása miatt keletkezett, vagy ha a hibás vagyontárgy a kár időpontjában a biztosító hozzájárulásával legalább ideiglenes módon ki lett javítva;
 • a biztosított készülék erre feljogosított és szakképesítéssel, illetve szakértelemmel rendelkező harmadik személy által történt szállításából, felépítéséből, installálásából, javításából eredő károkra;
 • a biztosított készülék javítására, illetve cseréjére és az ezzel összefüggésben felmerült költségekre, ha arra nem a jelen feltételekben foglaltak szerint kerül sor.
 • gyártói garancia ideje alatti, anyag- és gyártási hibákból eredő károkra vagy költségekre.
 • harmadik felet terhelő garancia és/vagy szavatosság, más biztosítók szolgáltatásai, harmadik fél jótállása vagy szerződéses kötelezettségei hatálya alá tartozó károkra és költségekre. Ilyen esetben a jelen biztosítási fedezet alapján csak abban az esetben és annyiban kerülhet sor szolgáltatás nyújtására, amennyiben a kár a jelen feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül és az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás alacsonyabb mértékű, mint a jelen biztosítási fedezet alapján nyújtható szolgáltatás.
 • szoftver hibák (pl. rendszer- és irányító programok, vezérlők, meghajtók, segédprogramok stb.). A készüléktulajdonos, vagy annak meghatalmazottja maga felelős a programokért, a meghajtókért, az adatbázisért, annak működőképességéért. Az előzőekben írt okokból származó adat- és szoftver-állomány kára miatt igényt nem lehet érvényesíteni. Ugyancsak nem térül a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok okozta kár, valamint a kompatibilitás, az adatmentés, az újratöltés, az adatvisszanyerés stb. miatti költségek.
 • nem hardverhibák által okozott károk és költségek. Ez vonatkozik az esetleges hiba-megállapítási, vizsgálati költségekre is, amennyiben annak során nem hardverhibát állapítanak meg.
 • a biztosított készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazása, vagy az üzemeltetési előírások figyelmen kívül hagyása miatti károkra. Továbbá nem fedezettek az olyan hibák, amelyek a készülék gyártója által meghatározott üzemeltetést nem befolyásolják hátrányosan (esztétikai hibák, mint pl. a karcolás stb.).
 • a felelősségi károkra és a tulajdoni igényekre, valamint a károk következményeként fellépő károkra.
 • elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodások, illetve értékcsökkenések, hosszú távú kémiai vagy hőhatás miatti károk, valamint az esetleges garanciális, illetve gyártói előírások szerinti rendszeres szerviz-, valamint beállítási és tisztítási munkálatok költségeire. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.
 • a jelen biztosítási feltételek szerint és alapján végzett javításokon kívül bármely egyéb javítás költségeire, illetve az ezzel összefüggésben bekövetkezett károkra.
 • háziállat, haszon- vagy vadállat okozta meghibásodásra.
 • hibás külső tartozékok (pl. búvártok) használata által okozott hibákra, illetve károkra.
 • a biztosított vagyontárgy bármely okból történő fellelhetetlenségével összefüggésben bekövetkezett károkra, ideértve a fellelhetetlenség időtartama alatt bekövetkezett károkat abban az esetben is, amennyiben a biztosított vagyontárgy utóbb megkerül;
 • azokra a meghibásodásokra, amelyek okát nem lehet igazolni, mert a biztosított vagyontárgy nem került a szervizközpontba beszállításra, ide nem értve a biztosított vagyontárgy bizonyított megsemmisülésének esetét;
 • sporttevékenység közben vagy annak eredményeként, illetve izzadság vagy lecsapódó nedvesség miatt bekövetkezett károkra;
 • a biztosított vagyontárgy értékcsökkenése, természetes kopása (elhasználódása, öregedése, még ha idő előtt következik is be), továbbá vegyi, hő-, mechanikus jellegű állandó hatások, így korrózió, vízkő vagy egyéb lerakódás következtében keletkezett károkra.
 • a készüléktulajdonos ügyetlensége által bekövetkezett meghibásodás esetén.
 • kiskorúak által okozott károkra, mivel tőlük nem elvárható a készülék felelősségteljes használata

4. § A kockázatviselés helye és a biztosítás területi hatálya

1. Nem hordozható kivitelű készülékek

Nem hordozható kivitelű készülékek esetén a kockázatviselés helye a készüléktulajdonos lakóhelye (telephelye). A biztosítás területi hatálya Magyarország.

2. Hordozható kivitelű készülékek

Hordozható kivitelű vagy a szabadban rendeltetésszerűen felállítható készülékek esetén a kockázatviselés helye az üzemeltetés helyszíne. A biztosítás területi hatálya Magyarország.

5. § Biztosítási érték

A biztosítási érték a biztosított készülékkel azonos, vagy azzal műszakilag egyenértékű készüléknek - a káresemény napján megállapított - eladási ára, ÁFA -val, támogatások nélkül (mint pl. telefonszolgáltató vagy gyártó ártámogatása).

6. § Fedezett költségek

A biztosítási fedezet a biztosítási érték erejéig kiterjed a készüléktulajdonos igazolt, ésszerű, indokolt és gazdaságos kármegelőzési és kárenyhítési költségeire abban az esetben is, amennyiben azok nem vezettek eredményre.

7. § A biztosító szolgáltatásának mértéke

1. Meghatározások

 • Részleges kár: javítással gazdaságosan helyreállítható kár.
 • Teljes (totál) kár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt. A jelen feltételek alkalmazásában totálkár, ha a biztosított vagyontárgy javítási költsége a vagyontárgy biztosítási értékét meghaladja.

2. Részleges kár

Részleges kár esetén a biztosító a károsult vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költségét (anyag és munkadíjköltség) téríti meg (önrész levonása mellett olyan károk esetén, ahol önrész viselése kötelező. A biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • felújítás, vagy olyan javítás, egyéb beavatkozás költségeire, amely a biztosítási eseménytől függetlenül is indokolt lett volna;
 • a nem az eredeti állapotra történő helyreállítás, vagy pótlás többletköltségeire;
 • átmeneti vagy ideiglenes helyreállítás többletköltségeire;
 • olyan munkák költségeire, amelyek szükségesek a helyreállításhoz, de nem magán a biztosított készüléken végezték el;

3. Totálkár

A biztosított vagyontárgy megsemmisülése, vagy javításának gazdaságtalan volta esetén a biztosított megsemmisült, illetve meghibásodott készüléke helyett – a biztosítási érték erejéig – új készüléket kap, amely a biztosított készülékkel műszakilag legalább egyenértékű, vagy annál jobb. Azonos műszaki paraméterű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha utóbbi ára a biztosítási érték alatt van.

Totálkár esetén a régi készülék az összes eredeti és biztosított tartozékával együtt (akku, tápegység, memóriakártya, kábel, CD, kézikönyv, hangszóró, egér, stb.) a szervizközpont tulajdonába kerül és a termékbiztosítás megszűnik. A készüléktulajdonos a szolgáltatást csak az összes eredeti és biztosított tartozék szervizközpontnak történő átadása ellenében kapja meg.

Amennyiben a készüléktulajdonos az összes eredeti és biztosított tartozékot az előzőekben írtak szerint nem adja át, ezek tényleges (műszaki avult) értéken felszámításra kerülnek. A készüléktulajdonos az új készülékre csak ezen összeg megfizetése esetén jogosult.

4. A biztosító szolgáltatásának felső határa

A szolgáltatás felső határa a biztosítási érték.

5. Kártérítés pénzösszegre váltása

A kártérítési összeg készpénzre váltása nem lehetséges, még totálkár esetén sem.

8. § A biztosított készülékek cseréje totálkár esetén

A biztosítási érték erejéig a biztosított készülékkel műszakilag egyenértékű vagy annál jobb cserekészülék átadásával a régi készülék valamennyi biztosított tartozéka cseréltnek tekintendő abban az esetben is, ha a tartozék eltérő, illetve fejlettebb műszaki megoldás folytán az új készülékbe beépítésre került.

Nem kerülnek pótlásra olyan tartozékok, amelyeket utólag építettek be a régi készülékbe és a készülék vásárlásakor nem biztosítottak.

9. § A szerződés létrejötte, a kockázatviselés kezdete; a biztosítási díj esedékessége, a biztosítási kötvény

1. A szerződés létrejötte

A biztosítási szerződés a kötvény kiállításával jön létre. A biztosító a biztosított részére a biztosítás egyösszegű díjának megfizetésével egy időben állítja ki a kötvényt.

2. A kockázatviselés kezdete

A szerződés létrejötte esetén a biztosító kockázatviselésének kezdete a készülék vásárlásával egy időben történő egyszeri biztosítási díj megfizetésének időpontja.

3. A biztosítási díj fizetésének esedékessége

Az egyszeri biztosítási díj fizetése a szerződés létrejöttekor esedékes, a megfizetés igazolása a biztosítási szerződéshez csatolandó. Ezen díjfizetés megléte nélkül a szerződés nem hatályos.

4. A biztosítási kötvény

A biztosítási kötvény jelen szerződési feltételekből és a biztosított készülék vásárlásakor kapott számlából és a biztosítási díj megfizetésének igazolásából áll.

10. § A biztosítás tartama, a szerződés megszűnése

1. A biztosítás tartama

A jelen termékbiztosítás fedezete a készülék vásárlásának napján kezdődik és 36, vagy 60 hónapig tart. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év. A biztosítás tartamát követően bekövetkezett károkra a biztosító nem nyújt szolgáltatást. Ha a szerződés több mint 3 évre szól, akkor az a negyedik évtől kezdve felmondható. A szerződést írásban a biztosítási időszak végére kell felmondani. Felmondási idő 30 nap.

2. A szerződés megszűnése

A biztosítás tartamán belül is megszűnik a fedezet

 • a biztosított készülék totálkára esetén abban az esetben is, amennyiben a kár nem a jelen feltételek szerinti biztosítási esemény következménye,
 • a márkaszerviz által igazoltan elvégzett garanciális javításon kívül bármely egyéb javítás, megbontás, stb. esetén, ide nem értve a készülék jelen feltételek alapján történő javítását.

11. § A kárrendezési eljárás

1. A szállítási költség

A károsodott készüléket a készüléktulajdonos költségére kell a legközelebbi szervizközpontba szállítani.

Nagy terjedelmű elektromos készülékek esetében (hűtőszekrény, mosógép, nagyképernyős tévé, stb.), amelyek helyszíni javítást igényelnek, a szervizközponttal kell egyeztetni. Az érvényes kárbejelentéshez a készüléktulajdonosnak magával kell hoznia a károsodott készülék mellett a biztosítási kötvényt is.

2. A kárbejelentő űrlap kitöltése

A kárbejelentő űrlapot személyesen kell kitölteni, majd azt alá is kell írni. A hiányosan kitöltött, illetve alá nem írt kárbejelentő formanyomtatványok alapján a kárrendezési eljárás nem kezdődik meg és a hiányok pótlásáig szolgáltatás nyújtására nem kerül sor. Szóbeli közlés vagy felvilágosítás nem vehető figyelembe.

3. A károsodott készülék átvétele

A károsodott készülék átvétele a szervizközpontban történik meg. A kár jogalapját a biztosító hagyja jóvá. A biztosított készülék azonnali javítására vagy azonnali cseréjére vagy egy kölcsönkészülékre a készüléktulajdonosnak nincs jogosultsága.

4. Termék azonosítás:

a biztosítás csak akkor fedezi igényét, ha Ön:

 • rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal,
 • rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével.

Továbbá:

A biztosítás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival. Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén a Pluszgarancia biztosításai nem vehetők igénybe.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges és egyező adatok követelményeit, melyek megléte a biztosítás igénybe vételének feltétele:


A készülék gyártója A készülék típusa A készülék gyártási sorozatszáma A vásárlás dátuma
Pluszgaranciánál rögzítve X X X X
Számlán vagy nyugtán feltüntetve X X   X
Eredeti jótállási jegyen feltüntetve X X X X
A készülék adat tábláján feltüntetve X X X  

X= megvan és megegyező a többi okmány és adattábla adataival


5. A kár rendezése

A kár jogalapjának biztosító általi jóváhagyása esetén megkezdik a javítást, vagy totálkár esetén a szervizközpont új készüléket biztosít a készüléktulajdonosnak. A javítás megtörténte után a szervizközpont értesíti a készüléktulajdonost és megállapodnak a készülék szervizközpontból történő elszállításban.

Az esetlegesen nem fedezett károkat és a nem fedezett költségeket, valamint az önrészt közvetlenül a szervizközpontnak kell a készüléktulajdonosnak megfizetni.

6. A készülék cseréje a biztosítás tartamán belül

Abban az esetben, ha a garancia termékbiztosítás futamideje alatt a biztosított készülék nem a jelen biztosítási feltételek alapján, hanem egyéb okból cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.), a termékbiztosításból eredő szolgáltatás igénylésekor az erre vonatkozó megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

12. § A készüléktulajdonos kötelezettségei

1. Kötelezettségek a káresemény bekövetkezte előtt

 • A készüléktulajdonos köteles minden kármegelőzési és szerződéses kötelességet betartani a káresemény bekövetkezte előtt.
 • A készüléktulajdonos a jó gazda gondosságával köteles a biztosított készüléket használni.
 • A készüléktulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a felépítésük alapján hordozható készülékek (mint a notebook, fényképezőgép, mobiltelefon, MP3-as lejátszó stb.) a szállítás/hordás ideje alatt szabályszerűen biztonságban legyenek, azokat őrizzék, valamint folyamatosan felügyelet alatt tartsák.

2. Kötelezettségek a káresemény bekövetkezte után

 • A készüléktulajdonos köteles a káresemény bekövetkeztekor:
 • gondoskodni a kár enyhítéséről;
 • a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő három munkanapon belül a káreseményt a szervizközpontnak írásban bejelenteni;
 • a biztosító számára minden olyan információt megadni, amely a biztosítási esemény jogalapjának, vagy a biztosító teljesítési kötelezettsége mértékének megállapításához szükséges;
 • a szükséges igazolásokat, számlákat bemutatni, melyek beszerzése jogszerűen elvárható

13.§ Mentesülés

A biztosító annyiban mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a biztosított (készüléktulajdonos), illetőleg a szerződő fél; velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk; a biztosított vezető szerve, illetve a szerv tagja, vezető beosztású alkalmazottja, vagy olyan alkalmazottja, tagja, megbízottja, akinek e minőségben munka-, illetve feladatköre ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Ez a rendelkezés a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is vonatkozik.

A jelen feltételek alkalmazásában súlyosan gondatlan magatartásnak minősül különösen:

 • a gyártói előírások megszegése,
 • a biztosított készülék esőben vagy folyamatosan nedves vagy poros környezetben történő használata,
 • a mosógépben ruhával együtt történő mosás, vagy a hátsó zsebben való tárolás miatti törés.
 • A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a készüléktulajdonos a kárbejelentési kötelezettségét nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
 • A közlésre, illetve a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

14. § A biztosított készülék ajándékozása, illetve eladása

Mivel a termékbiztosítás a biztosított készülékre vonatkozik, a készüléket a biztosítás tartama alatt a biztosító értesítése nélkül lehet elajándékozni vagy eladni, a biztosítás érvényes marad azzal, hogy a biztosított jelen feltételek szerinti kötelezettségei az új készüléktulajdonost is terhelik.

15. § Közlésforma

A biztosító felé tett nyilatkozatokat írásos formában kell megtenni.

A nyilatkozatokat a biztosító központjának kötvényben feltüntetett címére kell küldeni.

16. § Bírósági illetékesség

A jelen feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződésekből származó valamennyi perre kizárólagosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság az illetékes.

17. § Alkalmazandó jog

A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak.

18. § Elévülés

Jelen feltételek alapján kötött biztosítási szerződésből adódó kártérítési igények a kár bekövetkeztétől számított egy év alatt évülnek el.

19. § A szerződés nyelve

A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződés nyelve a magyar.

20. § A biztosítási szerződés

A biztosítási szerződés a vásárlási számlából, az egyszeri biztosítási díj megfizetésének igazolásából és a jelen szerződési feltételeket tartalmazó terméktájékoztatóból áll.

21. § Panaszügyek

A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő panasz esetén az ügyfél az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vezérigazgatóságához fordulhat. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041566 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Levelezési cím: H-1461 Budapest, Pf.: 131. Telefon: (36 1) 486-4200 Fax: (36 1) 486-4390 E-mail: [email protected]

A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., illetve 1535 Budapest, 114 Pf. 777) gyakorolja. A panasz nem helyettesíti a bírósági eljárást. Az ügyfél jogait, illetve igényeit bírósági úton is érvényesítheti.

22.§ Adatkezelés és biztosítási titok

A Biztosító jogosult az ügyfelek biztosítási ajánlaton felvett, valamint a közlési, változás-bejelentési, illetve kárbejelentési kötelezettség teljesítése körében tudomására jutott adatait, ideértve a különleges adatokat is a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben (Bit.) foglaltakkal összhangban kezelni.

Az adatok továbbítására a Bit. rendelkezéseiben meghatározott módon, illetve az ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.

Az ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

A Biztosítót a birtokába jutott biztosítási titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A Biztosító titoktartási kötelezettségére a 2003. évi LX. törvény (Bit.) 153-161. § -ában foglalt szabályok az irányadóak.

Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő – a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A Biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, illetve a szolgáltatással összefüggenek.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük korán bármilyen módon hozzájutottak.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

a) a feladatkörében eljáró felügyelettel,

b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,

c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

d) hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,

e) a törvényben foglalt esetekben az adóhatósággal,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g) a Biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró gazdasági versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető hivatallal,

m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a kártalanítási számlát kezelő szervezettel, az információs központtal, a kártalanítási szervezettel és a kárrendezési megbízottal,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett  tevékenységet végzővel,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval szemben, ha az a) j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét, vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

A Biztosító nem tájékoztathatja az ügyfelet a b), f), j) pontban foglalt adattovábbításról.

Tájékoztató káresemény bejelentéséhez

Káresemény bejelentése

Alábbi elérhetőségek alatt megtudhatja, hova esik az Önhöz legközelebbi szervizközpont:

Fény-Hang Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 39.
Telefon: 06-40-200-715 vagy 06-1-339-0930
Email: [email protected]
Honlap: http://www.topservices.eu

A kárbejelentő űrlap tartalma

Minden meghibásodás bekövetkeztekor kárbejelentő formanyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatványon az alábbiakat kell feltűntetni:

 • Ki okozta a meghibásodást – a személy adatainak feltüntetésével (beleértve azokat az adatokat is, hogy kinek a gyereke vagy háziállata okozta a kárt)
 • Mikor és hol keletkezett a hiba – az időpont, a helyszín és az ország feltüntetésével
 • Hogyan, milyen körülmények között keletkezett a hiba – a tényleges, eredeti ok megadásával
 • Mi sérült meg – a készülék adatai és a tulajdonos szerinti meghibásodás feltüntetésével

 

Kérjük, ide ragassza be a számlát:

A biztosítás kódja:  
A biztosított termék:  
Gyártó neve:  
A termék megnevezése:  
A termék típusa:  
Gyártási (sorozat) száma:  
Nettó ára:  
Számlájának sorszáma:  
Számlájának dátuma:  
Gyártói garancia lejáratának napja:  

 

Eladó neve: Kijelentem, hogy az Elektromos készülékek általános biztosítási feltételeit a szerződés megkötése előtt megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Szerződő aláírása 

Árváltozás, tévedések, valamint sajtó- és nyomtatási hibák lehetősége fenntartva, azokért a biztosító felelősséget nem vállal.


Bankkártyás fizetés

Fizetési lehetőségekBankkártyás fizetés, utánvét

Házhozszállítás

Szállítási információkHázhozszállítás, Pick Pack Pont, személyes átvétel

Személyes átvétel

Személyes átvételOrszágszerte 68 Euronics szaküzletben

Hitellehetőségek

HitelajánlatainkMinden információ az áruhitellel kapcsolatban

Információ a garanciáról

GaranciaElektromos készülékek általános biztosítási feltételei.

Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételekVásárlással kapcsolatos információk egy helyen