Hűségkártya adatkezelési tájékoztató

Euronics Hűségkártya Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Az adatvédelem a Vöröskő Kft. ( székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószám: 10233342-2-19.), vagyis Társaságunk számunkra kiemelten fontos. Társaságunk tiszteletben tartja a személyes adatokat, melyek megfelelő kezelése biztosítja az adatkezeléssel érintettek magán és személyes szféráját. Ennek megfelelően a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (Általános Adatvédelmi rendelet) továbbiakban (továbbiakban „GDPR”) alapján az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a személyes adatokat az Euronics Hűságkártyához kapcsolódóan.

Társaságunk adatvédelmi gyakorlata a hatályos és érvényes adatvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban az alábbiak szerint történik:

1. Személyes adatok

GDPR 4 cikk 1 bek.-e alapján személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Fentiek alapján személyes adat minden, Önnel kapcsolatba hozható olyan adat, melyből az Ön személyére lehet következtetni. Ide tartozik például az Ön neve, e-mail-címe, vásárlási szokásai vagy felhasználói magatartása az elektronikus médiumok használata során.

2. Az Euronics Hűségkártya (továbbiakban Kártya) használatával kapcsolatos adatkezelés:

Az alábbiakban röviden bemutatjuk azokat a Kártya igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek keretében az Ön személyes adatai kezelésére sor kerülhet. A szolgáltatások részleteiről a Kártya Program Részvételi Feltételeiből és a weboldalon: euronics.hu/husegkartya tájékozódhat. A Kártya igénylése regisztrációhoz és felhasználói fiók létrehozásához kötött. A felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezeleséről az euronics.hu/aszf oldalon érhet el további tájékoztatást.

A Kártya igénybevétele esetén jóváírásokat kap a vásárlásai után. A Kártya regisztrációjáról, használatáról és jóváírásokról tájékozódhat a Részvételi Feltételekben.

A Kártyával kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni, melynek elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 411 8434, e-mail cím: [email protected]

3. Személyes adatok kezelése a Kártya keretein belül

A Kártya használatának keretein belül a regisztrációval a következő személyes adatokat bocsátja Társaságunk rendelkezésére:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • cím (utca, házszám, irányítószám, helyiség) (önkéntes adat, ha plasztik formában is igényli a Hűségkártyát)

Ha vásárláskor használja a Kártyáját, akkor a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, így a fizetési móddal kapcsolatos adatokat is eltároljuk. Tájékoztatjuk, hogy a Kártya használatával kapcsolatos Ön által önként megadott adatokat is tároljuk.

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 bek. b) pontján alapszik, és a szerződés teljesítését szolgálja, melynek megőrzési ideje 8 év, tekintettel arra, hogy a vásárlást igazoló számlán kerül feltüntetésre az Ön által felhasznált Hűségpontok összege.

4. Adatok megismerésére jogosultak

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adataihoz kizárólag meghatározott alkalmazottaink és a AdiumSoft Kft.(cím:  2610 Nőtincs, hrsz. 050/4.), mint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatók át.

Társaságunk a szolgáltatások nyújtásához és a Kártyával kapcsolatos adatainak feldolgozásához a fent megjelölt adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag Társaságunk utasítása szerinti adatokat dolgozza föl, és köteles az érvényes és hatályos adatvédelmi előírásokat betartani. A fenti adatfeldolgozó adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: adiumsoft.hu/privacy.

Valamennyi szerződéses adatfeldolgozót gondosan válogattuk ki, és csak olyan terjedelemben, valamint olyan szükséges időtartamra kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, mely a szolgáltatás megvalósításához feltétlenül szükséges, ill. olyan terjedelemben jutnak hozzá adatokhoz, melyet Ön az adatkezelés során engedélyezett.

Amennyiben Társaságunk olyan szolgáltató mellett dönt, mely nem az Európai Unió területén található, (mint pl. az USA vagy az Európai Gazdasági Közösség országain kívüli 3. ország,) ebben az esetben az ilyen szolgáltató adatkezelésére olyan adatvédelmi törvény vonatkozik, mely a személyes adatokat nem olyan mértékben védi, mint az Európai Unió tagállamaiban hatályos előírások.

Tájékoztatjuk, hogyha az Ön adatait egy olyan országban dolgozzák fel, mely nem rendelkezik olyan magas adatvédelmi szinttel, mint az Európai Unió, akkor Társaságunk szerződéssel történő szabályozás útján, illetve egyéb eszközökkel biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő módú védelmét. 

5. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön adataihoz arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Egyes adatkezelések során titkosítjuk a személyes adatait (pl. felhasználói fiók, kapcsolattartási adatok, weboldal). Ebben az esetben az Ön által megadott személyes adatokat titkosított formában SSL-protokoll segítségével (Secure Socket Layer) továbbítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adataikkal való visszaélést. Az adatbiztonságot, a technika aktuális állásának megfelelően alakítjuk ki.

6. Az Érintett jogai

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll tőlünk információt kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, valamint azok eredetéről, címzettjeiről, vagy azon címzettek kategóriájáról, akiknek ezeket az adatokat továbbítottuk, valamint tájékoztatást kérhet a tárolás céljáról is. Az első másolat kivételével minden további másolatért megfelelő összeget számlázunk ki, melynek mértékéről a másolat igénylése előtt tájékoztatjuk. Ez nem vonatkozik az elektronikus információátadásra.

6.2. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatok kezeléséhez hozzájárult, akkor ezt, az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha e-mailt küld a [email protected] e-mail-címre, illetve postai úton 8200 Veszprém, Pápai út. 36. szám.

6.3. A helyesbítés joga, törlési és zárolási jog

Amennyiben a Társaságunknál tárolt adatai helytelenek lennének, azokat bármikor javíthatja, valamint Joga van a Társaságunknál tárolt személyes adatait zároltatni vagy töröltetni.

A helyesbítést, törlést és zárolást írásban kérheti a [email protected] e-mail-címre küldött e-mailben , vagy postai úton: 8200 Veszprém, Pápai út. 36. szám

Adatait haladéktalanul, legkésőbb azonban egy hónapon belül, a vonatkozó jog érvényesítése után töröljük. Amennyiben a törlést törvény, szerződéses vagy adójogi ill. kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség, vagy egyéb törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése miatt kell megtagadnunk az Ön kérelmét, akkor törlés helyett az Ön adatainak zárolását tudjuk elvégezni. Az adatok törlése után már nem tudunk információt kiadni.

A törlési jog érvényesítése nem szükséges, ha a Kártyáját a szerződés kezdetétől számított 2 éven belül nem használta. Ha társaságunknak nincs jogszabályi kötelezettsége, vagy törvényes oka a személyes adatok megőrzésére akkor a személyes adatokat a megnevezett határidő után töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a törléssel és zárolással kapcsolatos jogait a GDPR 17 cikk és 18 cikk tartalmazza, melynek alapján került sor a fenti tájékoztatásra.

6.4. Adathordozhatóság joga

Amennyiben Ön kéri, akkor az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat illetve más illetékes személynek ( aki rendelkezik az Ön meghatalmazásával) rendezett, szokásos és gépileg olvasható formátumban kiadjuk vagy továbbítjuk. Ez utóbbi csak akkor történik, ha az technikailag lehetséges.

6.5. Tiltakozás joga

Önnek jogában áll az okok megnevezése nélkül a direktmarketing céljából történő adatkezelés ellen tiltakozni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelési folyamatok elleni tiltakozás az Önnel kapcsolatos Hűségprogram teljesítését korlátozza, vagy többé nem teszi lehetővé.

6.6. Kapcsolat (az érintett jogainak érvényesítése) /Panaszkezelés

Amennyiben Ön e-mailben a [email protected] e-mail-címen, illetve postai úton a Társaságunk részére megküldött levelében felveszi Társaságunkkal a kapcsolatot, akkor az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail-címét, adott esetben a nevét és a telefonszámát) tároljuk annak érdekében, hogy kérdéseit megválaszoljuk, ill. kérésének eleget tegyünk. Ezzel összefüggésben a vonatkozó adatokat akkor töröljük, ha a tárolás többé már nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, amennyiben a törvényben meghatározott megőrzési kötelezettség fennáll.

6.7. Jogorvoslat

Panasz esetén kérjük, forduljon az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez: [email protected]- e-mail-en.

Joga van továbbá ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság járjon el személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben úgy érzi, hogy valamely jogát megsértettük. Magyarországon felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail cím: [email protected] , telefonszám: +36 30-683-5969, fax: +36 1-391-1410

6.8. Az esetlegesen megadott beleegyezések visszaadása

A nem személyre szabott reklámok érkezéséhez való hozzájárulását Ön bármikor és az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja, ezt megteheti az alábbi elérhetőségeken: e-mail cím: [email protected] és postai úton a 8200 Veszprém, Pápai út. 36.

6.9. Kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban

Az Ön személyes adataival kapcsolatos azok további adatfeldolgozásra vonatkozó kérdéseit bármikor felteheti a következő elérhetőségeken:

Vöröskő Kft. Adatvédelmi tisztviselőjénél:

e-mail-cím: [email protected]

Veszprém, 2023.03.05.

Adatkezelő